Systemanalys med AirTracker

Sänk dina energikostnader

HÖGLANDETS KOMPRESSORSERVICE

Framtidssäkra din tryckluft

Sänk dina energikostnader och höj driftsäkerheten med
AirTracker™. Vi erbjuder oss att göra en kostnadsfri
AirTracker™ som ger er Action Plan Drift och Action Plan Energi.

AirTracker™ är en systematisk genomgång av tryckluftssystemet och täcker in kompressorer, rör, luftbehandling, luftkvalitet och mynnar ut i betygssättning avseende energi och driftsäkerhet. Till det följer en action plan, för att enkelt se i vilken ordning man bör göra insatserna.

AirTracker™ ger:

Sänkta kapitalkostnader

Minimerade energiförluster

Möter behovet av tryckluft bättre

Färre produktionsstopp

Minskat underhållsarbete

Färre kasserade slutprodukter

Minskad risk för haveri

Vad kan ni förvänta er av AirTracker

  • Att sänka er energikostnader och förbrukning samt förbättra era hållbarhetsmål.

Varför fokus på Tryckluft?

Tryckluft står normalt för mellan 10 – 30 % av industriell energiförbrukning, varav ca 90% av denna energi förloras. En stor del kan återvinnas genom att installera värmeåtervinning.

Den återvunna värmen kan användas till allt från uppvärmning av lokaler och varmvatten till delar av processer. Av de återstående 10 % i tillförd energi som går till tryckluft, slösas ca 25 – 50 % genom läckage.

AirTracker™  har som utgångspunkt att ge besparingar och förbättringar

Ni får Action Plan, med en betygsgradering som ger er god kännedom och kunskap om viktiga delar att känna till om er anläggning och tryckluftssystem. Utifrån denna skapar vi sedan en action plan med tydliga steg för i vilken ordning ni kan göra er prioriteringar.

Kontakta oss för att boka din AirTracker